20 years on the market

Operační program Zaměstnanost

Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku EU ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti KOVONA SYSTEM, a.s. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013793.

Popis projektu: Projekt bude realizovaný od února 2020 do ledna 2022. Jeho náplní budou kurzy zařazené do aktivit Obecné IT, Měkkých a manažerských dovedností, Účetních, ekonomických a právních kurzů a Technických a jiných odborných kurzů.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Výsledek: Proškolit 423 zaměstnanců, z nichž 44 budou ve věku 55 let.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: KOMPLEXNÍ VÝROBKOVÁ A PROCESNÍ INOVACE V KOVOVÝROBĚ

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008775

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE III a je zaměřen na zavedení výroby zcela nové generace samonosných regálových systémů, které těží z nových poznatků v oblasti materiálového inženýrství, výzkumu v oblasti kovových konstrukcí a nových metod povrchových úprav. Současně s tím bude zavedena procesní inovace v oblasti robotizace a autonomních technologických systémů, a to se současným zapojením na principech Průmyslu 4.0.

Projekt řeší problém nedostatečné nosnosti stávajících regálových systémů při de facto protichůdných požadavcích na jejich hmotnost. Dále je u všech dosavadních regálových systémů, jak vlastních, tak konkurenčních, řešen problém nedostatečné stability při bočních tlacích. Doposud je tento problém řešen buď zajištěním pomocí bočních zdí (regály jsou umisťované do “výklenků”, ale především využití stabilizačních výztuh, které jsou vedeny diagonálně v zadní straně regálu a dále zvyšují celkovou hmotnost regálu. V neposlední řadě je také výrazným problémem, že regály s dostatečnou nosností nejsou esteticky využitelné jinde, než v podnikatelských objektech a naopak regály tzv. pohledové vykazují velmi nízké parametry nosnosti a stability.

Jedním z nejpodstatnějších důvodů problému je vývoj celkového pojetí logistiky a technologií výroby, kdy je stále větší důraz kladen na využití skladovacích prostor ve smyslu základní podlahové plochy. Díky rozvoji skladovacích systémů a technologickým možnostem logistických strojů je možné a žádoucí maximálně využívat také výšku, tj. zvyšovat podíl celkové skladovací plochy (součet ploch regálů v jednotlivých patrech) při zachování minimální využité podlahové ploše.

Dalším důvodem je probíhající změna pojetí výrobních procesů, kdy díky automatizaci a robotizaci se stále více projevuje užitečnost oboustranně průchodných regálových systémů přímo ve výrobním procesu, tj. z jedné strany je polotovar nebo výrobek vložen a zůstane přístupný pro manipulaci z druhé strany regálu.

Pozad�

Let´s work with us!

We are a modern, dynamic and growing company. We are a significant employer in our region. We employ more than 800 people from various professions.

Contact us, we want you!