OCHRANA OZNAMOVATELŮ

CHCETE PODAT PODNĚT DLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ?

K tomu je tu pro Vás Schránka důvěry. Adresně či anonymně nám můžete oznámit podnět prostřednictvím schránky důvěry.

Uvědomujeme si, že se můžete ocitnout v obtížné situaci, se kterou není snadné se vyrovnat osobně. Jste svědky jednání, která mají znaky trestného činu či protiprávního jednání? Proto Vám dle Zákona o ochraně oznamovatelů umožňujeme oznamovat tyto problémy prostřednictvím naší Schránky důvěry.

Nyní můžete použít speciální formulář, díky kterému bezpečně a důvěrně sdělíte svůj problém. Každému dáváme na výběr, zda chcete zůstat v anonymitě, či vyplnit i údaje o sobě.

Záleží nám na tom, aby každý jedinec měl právo na soukromí a respektujeme toto rozhodnutí. Z tohoto důvodu se společnost KOVONA SYSTEM, a. s., rozhodla pověřit agendou prošetřování podnětu oznamovatelů nezávislou osobu. Pověřenou osobou je zástupce advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS. Cílem je maximální ochrana oznamovatelů.

Příslušná osoba se s oznámením seznámí a rozhodne, jak nejlépe situaci vyřešit. Celý průběh řešení probíhá v anonymním prostředí.

Pokud uvedete svůj email, budete průběžně informováni o stavu řešení Vašeho oznámení.

Právní rámec ochrany oznamovatelů a detailní informace jsou uvedeny níže.

KOVONA SYSTEM, a. s.

Povinná osoba:

KOVONA SYSTEM, a.s.

identifikační číslo: 258 55 646

Průmyslová 2007

737 01 Český Těšín

Právní úprava ochrany oznamovatelů

Práva a povinnosti oznamovatelů, jakož i zaměstnavatelů, popř. Ministerstva spravedlnosti, s účinností od 1. srpna 2023 upravuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “ZOO”), kterým byla do českého právního řádu transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Co je oznámení dle ZOO a jaké informace musí obsahovat?

Oznámení dle ZOO je každá zpráva učiněná skrze vnitřní oznamovací systém zřízený příslušným zaměstnavatelem, přičemž oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

a) má znaky trestného činu
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
c) porušuje ZOO
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b. daně z příjmů právnických osob,
c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d. ochrany spotřebitele,
e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g. ochrany životního prostředí,
h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m. ochrany finančních zájmů Evropské unie (dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
n. fungování vnitřního trhu (dle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Po oznamovateli nelze požadovat, aby měl expertní znalosti, která by mu umožnila přesné právní posouzení oznamovaného protiprávního jednání. Oznamovatel však nesmí podat vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel si nemusí být zcela jistý, že k oznamovanému protiprávnímu jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti takových informací musí nasvědčovat příslušné okolnosti.

Oznamovat v režimu ochrany podle ZOO nelze ani skutečnosti, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.

Oznámení musí rovněž obsahovat informace o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa. Dle ZOO se za oznámení nepovažuje takové oznámení, které je podáno anonymně, a tedy povinná osoba není povinna takové oznámení posuzovat co do jeho důvodnosti a není v takovém případě vázána ani lhůty uvedenými pro vyřízení oznámení v ZOO. Prostřednictvím oznamovacího systému www.kovona.oznamit.cz, je možné podávat i anonymní oznámení, avšak i v tomto případě platí, že je zaměstnavatel, resp. jím určené příslušná osoba, není povinen řešit co do jejich důvodnosti, informace v anonymním vyjádření poskytnuté však mohou sloužit povinné osobě jako podnět k prošetření takových informací.

Ochrana podle ZOO nicméně náleží původně anonymnímu oznamovateli od chvíle, kdy je jeho totožnost odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření.

Kdo je oprávněn oznámení dle ZOO podat?

Oznámení může podat každá fyzická osoba (typicky zaměstnanec či obchodní partner), která vykonává či vykonávala práci (byť zprostředkovaně) nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely ZOO rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu (zaměstnanecký poměr),
b) služba (vojenská služba),
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě (společníci právnické osoby),
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby (jednatelé či jiné statutární orgány),
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřenského fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe, stáž, nebo
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,
služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Do uvedeného výčtu osob oprávněných podat oznámení spadají rovněž uchazeči o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Ochrana dle ZOO se vztahuje rovněž i na osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu (viz § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů).

Jakým způsobem lze oznámení podat?

Oznamovatel je oprávněn oznámení dle ZOO podat osobně, telefonicky nebo písemně (a to vč. digitální formy www.kovona.oznamit.cz) u společnosti KOVONA SYSTEM, a.s., resp. jím určené příslušné osoby (viz níže). Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. dle ZOO musí zavést vnitřní oznamovací systém, jehož prostřednictvím mohou oznamovatelé své oznámení podávat. Oznamovatel je rovněž oprávněn podat oznámení ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím externího oznamovacího systému.

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Povinnou osobou dle ZOO se rozumí:

a) veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou

a. obce s méně než 10 000 obyvateli,

b. právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně
než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného
zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně
financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou
členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo
podíl větší než 25 %,

b) zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci

c) orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,

d) orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v

a. oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví

b. oblasti námořní dopravy podle § 12i, 12o nebo 13d zákona o námořní plavbě, nebo

c. odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a

e) zaměstnavatel, který není povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud je

a. osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), u), x), za), zc) a zd) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

b. osobou podle § 534 písm. a) až d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,

c. ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů,

d. ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů,

e. pojišťovnou nebo zajišťovnou

f. osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, nebo

g. institucí se sídlem v České republice podle zákona upravujícího činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Příslušnými osobami společnost KOVONA SYSTEM, a.s. jmenovala tyto osoby:

  1. Mgr. Milan Měchura, tel. č.: + 420 732 385 845, e-mail: milan.mechura@hajduk.cz, adresa:
    nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
  2. Mgr. David Sliwka, tel. č.: +420 732 352 025, e-mail: david.sliwka@hajduk.cz, adesa:
    nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

Jak je oznamovatel chráněn proti odvetnými opatřeními? V první řadě je oznamovatel chráněn zejména mlčenlivostí příslušné osoby, tj. osoby, která podaná oznámení řešení. Ve vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti (tedy prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému) je do ohlašovacích systémů přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). ZOO příslušným osobám i pověřeným zaměstnancům zakazuje komukoliv poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy jsou příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec ze zákona povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci. I v takovém případě však musí příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec oznamovatele o poskytnutí jeho totožnosti příslušných orgánům veřejné moci nejprve písemně vyrozumět

Jestliže by příslušná osoba mlčenlivost o osobě oznamovatele porušila, může se dopustit přestupku sankcionovatelného pokutou až do výše 100.000 Kč.

ZOO dále striktně zakazuje uplatňovat vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření.

Odvetným opatřením se pro účely ZOO rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní
činnosti,
d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
i) neumožnění odborného rozvoje,
j) změna pracovní nebo služební doby,
k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Jak se oznamovatel dozví, zda bylo jeho oznámení řešeno či vyřešeno?

ZOO stanovuje, že každý oznamovatel musí být vyrozuměn o přijetí oznámení, které splňuje náležitosti oznámení dle ZOO, do 7 kalendářních dnů od jeho podání, tj. oznamovatel musí být vyrozuměn o tom, že oznámení bylo přijato. Nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Oznámení bude v rámci vnitřního oznamovacího systému provozovaného na webové adrese www.kovona.oznamit.cz přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vždy vyrozumět oznamovatele.

Po přijetí oznámení, které splňuje náležitosti ZOO, bude příslušná osoba vždy posuzovat důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, budou zaměstnavateli, kterého se oznámení týká, příslušnou osobou doporučena k přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

V průběhu prošetřování důvodnosti oznámení může příslušná osoba požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

Jaké jsou sankce za podání vědomě nepravdivého oznámení?

Fyzická osoba (oznamovatel) se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Přestupku se dopustí ten, kdo brání jinému v podání oznámení. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 100.000 Kč.